خانه / آموزش انواع فست فود / انواع پیتزا / پیتزا کلاسیک یک فست فود واقعی

پیتزا کلاسیک یک فست فود واقعی

پیتزا کلاسیک
پیتزا کلاسیک

اگر به دنبال یک فست فود واقی میگردید طرز تهیه پیتزا کلایک را به شما آموزش میدهیم.این پیتزا بسیار خوشمزه است و طرز تهیه آن را درادامه مطلب زیر به شما اموزش میدهیم.

مواد لازم برای تهیه پیتزا کلاسیک

  1. ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰای ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻤﯿﺮ پیراشکی : 2 بسته
  2. روﻏﻦ زﯾﺘﻮن : یک دوم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
  3. ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ : یک و 1/2 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ (١٧٠ ﮔﺮم)
  4. ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻮزارﻻ رﻧﺪه ﺷﺪه : 1/2 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
  5. رﯾﺤﺎن : به میزان دلخواه
  6. ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ: به میزان دلخواه

 

 

طرز تهیه پیتزا کلاسیک

اﺑﺘﺪا ﻓﺮ را روی ۴٧۵ درﺟﻪ فارنهایت ﻗﺮار دهید ﺗﺎ ﮔﺮم ﺷﻮد. 2 ﻋﺪد ﺳﯿﻨﯽ ﻓﺮ را ﭼﺮب و آردﭘﺎﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ.ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰا را ﺧﻮب ورز دهید و اﮔﺮ از ﺧﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ . هر ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﭘﯽ درآورید و درون ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺮار دهید و ١٠ ﺗﺎ ١۵ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻌﺪ از ١۵ دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻤﯿﺮ ها را ﺑﻪ اﻧﺪازه ٣٠ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ پهن و ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ. ﻟﺒﻪ های ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ آورید و دور ﺗﺎ دور ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰا را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻟﻮﻟﻪ ای در آورﯾﺪ.روی ﺧﻤﯿﺮها را ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﭼﺮب و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ های روی ﺧﻤﯿﺮ را ﺻﺎف کنید و ﺧﻤﯿﺮ ﭼﺮب ﺷﺪه را در ﺣﺪود ١٠ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از ١٠ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺲ را روی ﺧﻤﯿﺮها ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه یک تا دو ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ دور ﺗﺎ دور ﺧﻤﯿﺮ ها را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻮزارﻻ ، رﯾﺤﺎن خرد شده ، ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ را هم روی ﺧﻤﯿﺮ ها ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺘﺰا را روی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ در طﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮ ﻗﺮار دهید .هر ﭘﯿﺘﺰا را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ آن قهوه‌ایی و ﭘﻨﯿﺮ روی آن طﻼﯾﯽ ﺷﻮد ، (در ﺣﺪود ١٢ دﻗﯿﻘﻪ) ﺑﭙﺰﯾﺪ.

همچنین ببینید

پیتزا مخصوص یک فست فود متفاوت

یکی از خوشمزه ترین پیتزاها پیتزا مخصوص است که آن را بیشتر از سایر پیتزاها …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *